Námestie republiky

1. miesto v súťaži na revitalizáciu verejného priestoru v Petržalke

Autori: Juraj Palovič, Katarína Siváková, Lukáš Bím, Jakub Čerešník, Martin Malachovský

Námestie republiky (pre nás aj Májové námestie) je tvorené hlavnou obdžnikovou plochou – “kobercom” aktivít, ktorý je po celom jeho obvode lemovaný parkom. Hmota zelene pozvona prerastá z obvodu námestia do priahlých plôch, na východnej strane k nábrežiu Chorvátskeho ramena s novými aktivitami, na západnej strane cez Jiráskovú ulicu k “Piazette” – novému predpoliu Cikcak centra a susedných prevádzok. Hlavnú plochu námestia pretínajú dva komunikaahy – 1) Jirásková ulica, komunikácia s tromi dopravnymi pruhmi (dva smery + stredový odboovací pruh) a obojsmernou cyklotrasou a 2) hlavný peší ah v území medzi novou elektrikovou zástavkou a železninou stanicou. Námestie je tak prirodzene rozdelené na 3 asti – skateparkovú as s betónovým “bazénom” a zázemím, eventovú as s kaviarou a toaletami a as okolo fontány s menšími aktivitami.

Povrchy námestia sú navrhnuté ako kombinácia nízkopriepustnych plôch (dlažba, betón) so zelenými ostrovnými plochami (dažové záhrady / trávnik) a iastone-priepustnými mlatovými plochami v eventovej asti a v okolí fontány a kiosku. Plocha na kultúrno-spoloenské podujatia sa môže pri väších podujatiach rozšíri z mlatovej asti do celej strednej asti námestia medzi Jiráskovou ulicou a skateparkom. Hlavným tieniacim prvkom námestia je prístrešok v celej šírke námestia s vodnými dlažobnými gejzírmi po oboch stranách. Tienenie zabezpeujú aj stromy nižšieho vzrastu v zelených ostrovoch.

Navrhovaná výsadba stromov a vegetácie v astiach okolo námestia má vytvára prirodzený charakter podobný biotopom dubovo-brestovo-jaseovým nížinným lesom a ich prirodzeným porastom, ktoré v návrhu kontrastujú s geometrickým urbanizmom námestia. Vegetané prvky obklopujú pôdorysné stopy spevnených plôch námestia a zárove sa do námestia vnárajú v podobe organických zelených plôch (dažových záhrad a polderov), ktoré majú za úlohu vytvori lepšiu mikroklímu v blízkosti pobytových plôch a vytvori plochy pre vsakovanie dažovej vody. Brehová vegetácia pozdž Chorvátskeho ramena nadväzuje svojim charakterom na výsadbu stromov, krov a podrastových bylín viažucich sa k takémuto prostrediu. Vegetácia obklopuje lávky a móla s odpoívadlami a dotvára pocit intímnosti, podporuje rekreanú funkciu a vytvára kudnejšie zázemie pre rybárov a pozorovateov vodného vtáctva a živoíchov. Hmota zelene je v území rozvrhnutá tak, aby priestor neuzatvárala. Územie je tak prevažne transparentné, alebo polotransparentné a tým aj bezpené. V rámci pôvodnej výsadby zachovávame cca 90% stromov v riešenom území.

Medzi Jiráskovou ulicou a západnou asou námestia je navrhnutá plocha s extenzívnou lúnou zeleou s vykosenými plochami pre meditanú kruhovú lúku a Pamätník Májového povstania eského udu. Pri Chorvátskom ramene sú nové aktivity (pobytové schody, rybárske móla, biodiverzné ostrovy, grilovacie prístrešky) sústredene medzi dvomi rampami, ktorými výškovo prepájame úrovne promenádového chodníka a samotného námestia. Na líniu hlavného pešieho ahu je v západnej asti územia naviazaná “Piazetta” – pobytová plocha s vodnou atrakciou a ihriskom pre deti, ktorá prepája Cikcak centrum s okolitými prevádzkami a zelenou plochou pred bytovým domom.