Vízia areálu SAV

1. miesto v urbanistickej súťaži na areál Slovenskej Akadémie Vied

Autori: gro architekti + Studio Egret West

Cieľom súťaže bolo priniesť najlepšiu možnú stratégiu a návrh pre rozvoj národného vedeckého kampusu SAV, ktorý by sa mal v budúcnosti otvoriť verejnosti a stať sa aktívnou súčasťou štruktúry mesta. Samotný návrh stavia na historickej identite areálu, reaguje na aktuálnu klimatickú krízu a otvára potenciál pre spoluprácu s externým prostredím.

Koncept návrhu je založený na vytvorení centrálneho verejného parku a novom usporiadaní existujúcich a navrhovaných objektov do menších koncentrovaných celkov – klastrov. Nový koncept podporuje vzájomú interakciu medzi vedeckou komunitou a zároveň vytvára priestor pre lepšiu propagáciu vedy smerom k verejnosti. Existujúci hlavný nástup je transformovaný na reprezentačný vstup so všetkými kľúčovými spoločenskými a riadiacimi zložkami SAV. Nová organizácia dopravy vytesňuje automobily na okraj areálu a preferuje peší pohyb v jeho vnútri. Spevnené asfaltové plochy sú nahradené prírodnými prvkami, novou vegetáciou, dažďovými záhradami a odvodňovacími poldrami, ktoré sú súčasťou nového prírodného systému vodozadržiavacich opatrení v areáli.

Nový verejný park ohraničený peším okruhom v tvare špirálovitého vlákna – Hélixu je súčasťou novej identity celého areálu a zároveň silným iniciačným momentom nového systému pohybu v areáli. Pre návštevníkov sa Hélix stáva zelenou destináciou, pre zamestnancov kľúčovým vonkajším relaxačným priestorom pre orientáciu medzi jednotlivými klastrami. Samotný park rešpektuje tri existujúce zelené oblasti v areáli a miernou moduláciou terénu, drobnou architektúrou, vegetačnými prvkami a systémom prírodného odvodnenia ich dotvára a dodáva im silnejší charakter.

Klastre sa rozvíjajú okolo existujúcich objektov, architektonicky najhodnotnejších objektov areálu, pričom logicky nadväzujú na ich aktuálne funkčné využitie. Výnimkou je len klaster spoločenských vied situovaný na mieste pôvodnej zástavby v juhovýchodnej časti areálu. Severné klastre sú kompaktnejšie a hustejšie zastavané, južné klastre sa skladajú z menšieho počtu budov a viac reagujú na okolitý les a vegetáciu. Každý z klastrov má svoj aktívny verejný priestor, ktorý je napojený na vnútorný peší okruh.

gro team: Juraj Palovič, Katarína Siváková, Katarína Labathová, Jakub Čerešník, Lukáš Bím, Petr Strojný
SEW team: David West, Duncan Paybody, Maysa Phares, Tommy Clark, Freddie Jackson