Ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

 

Prevádzkovateľ:

(webovej stránky https://madebygro.com)

Ing. arch. Juraj Palovič, autorizovaný architekt AA1951

Panská 242/2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 43791409, DIČ: 1043013598, IČ DPH: SK1043013598

email: hello@madebygro.com

 

Účely spracovania:

a) uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom našej činnosti

b) poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o naše služby

c) spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

d) obchodná komunikácia, evidencia došlej a odoslanej pošty a reklamácie

 

Právny základ:

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

a) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

b) oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ, t.j. podnikanie v našich predmetoch činnosti,

c) plnenie zákonných povinností, a to v prípadoch, kedy nám spracúvanie osobných údajov prikazujú niektoré z platných zákonov.

 

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť posktnuté osobné údaje:

a) poskytovatelia IT služieb

b) advokáti

c) audítori

d) osoby poverené výkonom činností pre prevádzkovateľa

 

Doba uschovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb:

a) po dobu trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv zo zmluvného vzťahu,

b) po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi,

c) po dobu potrebnú na dodržanie povinností prevádzkovateľa v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

Práva dotknutých osôb:

a) právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom

b) právo na opravu osobných údajov

c) právo na vymazanie osobných údajov

d) právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas

e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

f) právo na prenosnosť osobných údajov

g) právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov

(za účelom výberu vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu)

V prípade zaslania životopisu prevádzkovateľovi súhlasí dotknutá osoba so spracovaním a uchovaním jeho/jej osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu osobných údajov uvedených v životopise, za účelom výberu vhodného kandidáta na ponúkanú pracovnú pozíciu. Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám a pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Dané osobné údaje budú uchované po dobu troch rokov od udelenia súhlasu a po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa.

 

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na hello@madebygro.com.