Mestský park / Városliget

Transformácia bývalej motokárovej dráhy v Dunajskej Strede na park

Autori: Juraj Palovič, Katarína Siváková, Lukáš Bím, Jakub Čerešník

Gokartovu dráhu vnímame ako budúci meander prúdiaci zatrávneným územim, vytvárajúci hranicu medzi tieňom a slnkom, plným a prázdnym priestorom, lesným porastom s formálnymi pravidlami a lúkou so svojou neformálnou hrou. Dráhu transformujeme na promenádový chodník, trať na behanie a drsný kamenistý pás prerastajúci voľnou vegetáciou. Striedanie nárazových (dutých) a nánosových (vypuklých) “brehov” vytvára pre chodca trasu s jedinečným vizuálnym zážitkom.

Nový mestský park bude v úvodnej fáze najprv parkom – destináciou s jasne zadefinovanými vstupnými plochami/objektami (parkovisko, zastávka mhd, kaviareň), meandrovou promenádou so svojimi aktivitami, a cyklochodníkom vedeným naprieč celým parkom prepájajúcim hlavnú cyklotrasu na Malodvorníckej ul. s neďaľekým sídliskom. Park sa môže stať hlavným iniciátorom pre obytnú výstavbu v okolí a v neskoršej fáze má spolu so susedným biokoridorom potenciál byť hlavným zeleno-modrým centrom územia. Južná časť parku je definovaná hlavne meandrovitou dráhou a rôznymi charaktermi priestorov, severná užšia časť parku je skôr koncipovaná ako priestor s voľnými plochami a menšou koncentráciou aktivít, aby vedela v budúcnosti flexibilne reagovať na potreby susedného územia.

Pôvodna motokárová dráha sa v parku stáva pešou promenádou. Existujúcu asfaltovú plochu vo svojej šírke ponechávame len ako chodníkový profil a bežeckú dráhu. Zvyšnú šírku spevnenej plochy meníme na štrkovú drenážnu plochu s nízkou vegetáciou. Vstupné plochy tvorí prevažne polopriepustný mlat. Hlavným objektom parku označujúcim aj jeho vstup je sklenník s vloženým objemom kaviarne, zázemia a toaliet.

Promenádový okruh v južnej časti parku je poprepájaný priamymi ortogonálnymi “skratkami”. Z východnej časti je okruh ohraničený pozdĺžnym valom s cyklochodníkom vyusťujúcim až pri severnom vstupe. Pohyb v severnej časti parku je určený jeho úzkym pozdĺžnym tvarom a chodníkovými diagonálami. Izolačný pás zelene na západnej hranici územia má potenciál na vytvorenie náučneho biokoridorového chodníka s prepojeniami na hlavný peší ťah pozdĺž celého parku.

Hlavnou destináciou v parku je kaviareň a vodný polder s oddychovými mólami. Meander pôvodnej dráhy vytvoril v území “prázdne” lúčne priestory na podujatia, pikniky, či slnenie, obklopené vzrastlou zeleňou. Dráhová promenáda prepája miesta s rôznymi aktivitami – detskú zónu, workoutové ostrovy, miesta na opekanie, vyhliadkovú vežu, alebo pobytové schody. Kruhové zatrávnené násypy slúžia na lepšiu orientáciu v rámci prechádzok v prevažne rovinatom území.